Home - Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom op de officiële website van Davines!

Wij zijn erg blij je te mogen ontvangen op onze website www.davines.nl / nl.davines.com/ (hierna Davines genoemd). Overeenkomstig de filosofie van Davines worden onze hoogwaardige producten uitsluitend door onze professionele, gelicentieerde partners verkocht. Jouw product aankoop wordt echter voor onze Davines partners overgenomen door [ comfort zone ] als full-service-partner. Jouw geselecteerde Davines kapsalon of instituut ontvangt van ons een bericht betreffende jouw aankoop. Wij zullen er alles aan doen wat in onze mogelijkheden ligt om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site zo exact en actueel mogelijk is. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. We kunnen echter niet garanderen dat de informatie op deze site volledig accuraat, nauwgezet of compleet zal zijn.

Dienovereenkomstig aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid

in geval van onnauwkeurigheid, onvolledigheid of weglating met betrekking tot de op de site beschikbare informatie voor welke schade dan ook voortkomend uit onwetmatige inbraak in de site door een derde waardoor de op de site beschikbare informatie is gewijzigd en meer in het algemeen voor alle schade, direct of indirect, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die wordt veroorzaakt door de toegang van een ieder op de site of de onmogelijkheid om toegang te krijgen, het gebruik van de site en/of van de waarde die aan de informatie die direct of indirect van de site afkomstig was, werd toegekend.

De onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden gelden uitsluitend voor de verkoop van producten op de site. Deze voorwaarden zijn op de huidige site stelselmatig toegankelijk voor de koper op het moment dat deze zijn/haar bestelling doet.

Uitgever van de site

Davines Nederland BV. K.v.K. 11033016
BTW-identificatienummer: NL805971919B01

Bescherming persoonsgegevens

De onderneming Davines herinnert je er graag aan dat zij er alles aan zal doen om het vertrouwen dat je in haar hebt gesteld, nauwgezet te respecteren. De door jou verstrekte gegevens worden zorgvuldig opgenomen in het Davines klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt alleen gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Davines zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van bestelde artikelen.
 Davines heeft het recht in plaats van het bestelde artikel een soortgelijk artikel te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Alle afbeeldingen en teksten van te verkopen producten vormen alleen een aanduiding. Davines is niet aansprakelijk voor afwijkingen van zowel producten als prijzen van welke aard dan ook.

Prijzen en betalingen

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW, exclusief eventuele overeengekomen kortingen. Betaling kunnen worden gedaan via: Ideal, Paypal, Creditcard(VISA, Mastercard).

Aflevering en levertijd

Normaal gesproken worden alle bestellingen binnen 2 tot 4 dagen geleverd. Mocht het incidenteel voorkomen dat wij een bepaald product niet op voorraad hebben, dan is de verwachte levertijd tenminste binnen 30 dagen. De aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Davines is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Bezorging geschiedt door POSTNL. 

De bestelling en de bevestiging van de transactie

Als je jouw bestelling bevestigt door op de knop “Bevestig bestelling” te drukken, verklaar je hiermee akkoord en aanvaard je alle Algemene Verkoopvoorwaarden volledig. Jouw bestelling wordt vervolgens door ons in behandeling genomen.

Zodra jouw bestelling in behandeling is genomen, ontvang je een gedetailleerde ontvangstbevestiging van je bestelling op jouw e-mailadres, de door jou gekozen Davines depositair ontvangt tevens een bevestiging op haar/zijn e-mailadres. In deze ontvangstbevestiging staat het precieze bedrag van de factuur en de status van je bestelling. Deze ontvangstbevestiging geldt als aanvaarding van je bestelling en bevestigt de transactie. Je gaat ermee akkoord dat onze registratiesystemen de aard en de datum van de overeenkomst registreren.

We behouden ons het recht voor bestellingen te annuleren van klanten met wie er onenigheden bestaan rond de betaling van een eerdere bestelling of om iedere andere legitieme reden, met name als een bestelling als abnormaal kan worden aangemerkt. Davines is hiermee niet gebonden aan enige vorm van schadevergoeding.

Beschikbaarheid van producten

Onze product aanbiedingen op de site zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Als je een product hebt besteld dat (tijdelijk) niet op voorraad blijkt te zijn, zullen wij ons uiterste best doen dit zo spoedig mogelijk te verzenden.

Levering

Onze bestellingen worden verspreid vanuit Nederland en zal door PostNL bij jou worden bezorgd. De producten worden enkel geleverd op het adres van jouw keuze, zoals je dat heeft aangegeven toen je jouw bestelling plaatste. Het aanleveren van de juiste gegevens is jouw eigen verantwoordelijkheid, zodat we je bestelling naar behoren kunnen afhandelen.

Retourzendingen

Producten kunnen enkel worden geretourneerd binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product en na overleg met Davines. Retourzendingen dienen altijd ongebruikt, ongeopend & onbeschadigd, voldoende gefrankeerd en in de originele verpakking naar Davines te worden gezonden. Ongefrankeerde of met porto belaste zendingen worden geweigerd. De porto kosten voor het retour zenden van goederen komt voor rekening van de consument. Na ontvangst van de retourgoederen ontvangt je uiterlijk binnen dertig dagen je geld terug. Gebruikte of beschadigde artikelen kunnen nooit worden geruild of geretourneerd.

 

Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de van toepassing zijnde Nederlandse wetgeving.

Davines aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet-nakoming van het afgesloten contract als er sprake is van onvoldoende voorraad of het niet voorradig zijn van het product, overmacht, storingen of gedeeltelijke of volledige stakingen met name in de sectoren van de post en het transport en/of in de communicatiesector. Davines zal geen enkele aansprakelijkheid op zich nemen voor mogelijke indirecte schade die hier het gevolg van zal zijn, bedrijfsverliezen, omzetverliezen, misgelopen kansen, schadevergoedingen of kosten.

Hyperlinks kunnen bezoekers doorsturen naar andere websites dan de onderhavige. Davines kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat de inhoud van die websites de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften zou overtreden. Bovendien wijst Davines erop dat als er een hyperlink wordt aangemaakt naar de homepage van de onderhavige site of iedere andere pagina van de site, daar de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Davines voor nodig is.

Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

Reclamering ter zake van gebreken in de geleverde producten dient door de koper schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Vorderingen en verweringen, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat het geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoord, verjaren na verloop van één jaar na ontvangst door de koper. Beantwoord het geleverde niet aan de overeenkomst dan is Davines ter hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het geleverde product of vervanging van het afgeleverde product.

Schadevergoeding

Davines kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade die aan haar opzet of grove nalatigheid is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechterlijke regels voor haar risico komen. Davines is nimmer verantwoordelijk voor een eventuele overgevoelige en/of allergische reactie van producten. Omstandigheden die ook niet voor risico van Davines komen zijn: niet nakoming van verplichtingen door toeleveranciers storingen in de productie transportproblemen Werkstakingen of werkonderbrekingen natuur en/of kernrampen, oorlog of oorlogsdreiging of terrorisme schuld van Davines, behoudens grove schuld of opzet

Davines is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak en/of persoonsschade. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Davines gevolge dwingend rechterlijke bepalingen.

Intellectueel eigendom

In overeenstemming met de geldende wetgeving met betrekking tot de auteursrechten op literaire en artistieke werken of andere vergelijkbare rechten is de onderhavige website met alle onderdelen, merken, tekeningen, modellen, logo's, tekeningen enz., die zich op de onderhavige site bevinden, alsmede de compilatie ervan, het exclusieve eigendom van Davines of haar leveranciers, waarbij aan laatstgenoemden geen enkele licentie of recht is toegekend dan het recht de site te raadplegen.

De reproductie of het gebruik van alle onderdelen van de site of een gedeelte van deze onderdelen is enkel toegestaan voor uitsluitend informatieve doeleinden voor persoonlijk gebruik en gebruik in de privésfeer. Het reproduceren en gebruiken van kopieën die voor andere doeleinden zijn gemaakt, is uitdrukkelijk verboden. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als vervalsing en wordt bestraft krachtens het intellectueel eigendomsrecht, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Davines.

Geldend recht/ wetgeving

Op het onderhavige contract is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Het onderhavige contract is opgesteld in de Nederlandse taal. Als er sprake is van een geschil, zullen alleen de Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn.

Wijziging van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Rekening houdend met mogelijke ontwikkelingen van de site, behoudt Davines zich het recht voor de onderhavige Algemene Voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen of wijzigen. Van de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zal de klant, in voorkomende gevallen, in kennis gesteld worden via een wijziging online. De nieuwe voorwaarden zullen alleen van toepassing zijn op bestellingen die worden gedaan nadat de wijziging is doorgevoerd.

Gratis verzending vanaf €59

Keuze uit 3 gratis samples bij elke bestelling door in te loggen op je Davines account.

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief en ontvang gratis verzending!